Aktualności

pfr

ZAWARCIE UMOWY Z POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU S.A.

data wpisu 13.05.2020

Informujemy, że 13.05.2020r
BARBARA RYBAK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SŁOWIANKA BARBARA RYBAK, NIP 5981447506, REGON 081075414 (Przedsiębiorca), reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej Umowy przez BARBARA RYBAK

zawarła umowę z
Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym (w pełni wpłaconym) wg stanu na datę niniejszej Umowy w wysokości 2.453.326.553 PLN (PFR), reprezentowaną przy zawarciu niniejszej Umowy przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ul. Strzelecka 2 74-320 Barlinek, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000080865, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 597-000-01-09, REGON 000507868, działającym w charakterze pełnomocnika PFR (Bank), który to Bank reprezentowany jest przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844) przy ulicy Grzybowskiej 81, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069229, numer NIP 896-00-01-959, REGON 930603359, kapitał zakładowy i wpłacony 437 026 518,00 zł (Bank Zrzeszający),

W związku z zawarciem umowy Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową w kwocie: 108 000 zł.(sto osiem tysięcy złotych)